top of page

Bài giảng của ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Dụ Ngôn Hạt Cải 

Tĩnh Tâm Mùa Chay "Những cuộc thương khó trong cuộc sống hiện tại"

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống

Chúa Nhật thứ 2 Thường niên

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót

bottom of page