top of page

Bai 01- Toi tin

Bài 2 - Tôi tin kính một Thiên Chúa

Bài 3 - Tôi tin kính Thiên Chúa toàn năng

Bài 4 - Thiên Chúa tạo dựng

Bài 5 - Con người

Bài 6 - Sa ngã

Bài 7 - Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa

Bài 8 - Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Bài 9 - Mầu nhiệm Cứu Chuộc

Bài 10 - Sự kiện Phục sinh

Bài 11 - Phục Sinh và tôn vinh

12 - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Bài 13 Tôi tin Hội Thánh

Bài 14 - Hội Thánh duy nhất và thánh thiện

bai 15 hoi thanh cong giao & tong truyen

Bài 16 - Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh

Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại

Bài 19 - Tôi tin sự sống đời đời

Bài 17 - Tôi tin phép tha tội

Bài 20 - Trời mới đất mới

Bài 21 - Con người là hình ảnh Thiên Chúa

Bài 22 - Lương tâm

Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng

Bài 24 - Nhân Đức

Bài 25 - Lề Luật

Bài 26 Mười Điều Răn

Bài 27- Điều răn I- Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự

Bài 28-Điều răn II - Chớ kêu Đức Chúa Trời vô cớ

Bài 29 - Điều răn III - Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật

Bài 30 - Điều răn IV - Thảo kính cha mẹ

Bài 31 - Điều răn IV - Thảo kính cha mẹ

Bài 32 - Điều răn V - Chớ giết người

Bài 33 - Điều răn V (tt) - Tôn trọng phẩm giá Con Người

Bài 34 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục (1)

Bài 35 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục (2)

Bài 36 - Điều răn VII - Chớ lấy của người

Bài 37 - Điều răn VIII - Chớ làm chứng dối (1)

Bài 37 - Điều răn VIII - Chớ làm chứng dối (2)

Bài 37 - Điều răn VIII - Chớ làm chứng dối (3)

Bài 37 - Điều răn VIII - Chớ làm chứng dối (4)

bottom of page