top of page

VUI HỌC THÁNH KINH

                    Phương pháp học Kinh Thánh với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Đây là MP3 vê ̀học và suy niệm kinh thánh có tên gọi là "Kinh Thánh 100 Tuần" đã và đang được áp dụng dạy tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Sài Gòn do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm phụ trách giảng thuyết.

 

15-10-2008 : Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã bổ nhiệm Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận TP. Sài Gòn và đã chọn khẩu hiệu Giám mục của mình là “Hãy theo Thầy”

Tuần 000-Phần giới thiệu

Tuần 001-Sáng Thế-Chương 1-2

Tuần 002-Sáng Thế-Chương 3-5

Tuần 003-Sáng Thế-Chương 5-11

Tuần 004-Sáng Thế-Chương 12-19

Tuần 005-Sáng Thế-Chương 20-25

Tuần 006-Sáng Thế-Chương 26-36

Tuần 007-Sáng Thế-Chương 37-50

Tuần 008-Xuất Hành-Chương 1-7

Tuần 009-Xuất Hành-Chương 7-15

Tuần 010-Xuất Hành-Chương 16-24

Tuần 011-Xuất Hành-Chương 25-34

Tuần 012-Xuất Hành-Chương 35-40

Tuần 013- Sách Lêvi Tổng quát

Tuần 014- Sách Lêvi Chương 17-27

Tuần 015- Sách Dân Số Chương 1-12

Tuần 016- Sách Dân Số Chương 13-24

Tuần 017- Sách Dân Số Chương 25-36

Tuần 018- Sách Đệ II Luật Chương 1-11

Tuần 019- Sách Đệ II Luật Chương 12-26

Tuần 020- Sách Đệ II Luật Chương 27-34

Tuần 021- Sách Gio-sua Chương 1-24

Tuần 022- Sách Thủ Lãnh Chương 1-21

Tuần 023- Sách Bà Rút Chương 1-4

Tuần 024- Sách Samuel I Chương 1-15

Tuần 025- Sách Samuel I Chương 16-31

Tuần 026- Sách Samuel II Chương 1-12

Tuần 027- Sách Samuel II Chương 13-34

Tuần 028- Sách Các Vua I Chương 1-11

Tuần 029- Sách Các Vua I Chương 12-22

Tuần 030- Sách Các Vua II Chương 1-13

Tuần 031- Tổng kết sách Các Vua

Tuần 032- Sách Amos

Tuần 033- Sách Hô-sê, chương 1-7

Tuần 034- Sách Hô-sê, chương 8-14

Tuần 035- Sách Các Vua 2, chương 14-35

Tuần 036- Sách Isaia, chương 1-7

Tuần 037- Sách Isaia, chương 8-12

Tuần 038- Sách Isaia, chương 13 - 23

Tuần 039- Sách Isaia, chương 24 - 39

Tuần 040- Sách Mica

Tuần 041: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc

Tuần 042- Sách Giêrêmia, chương 1 - 12

Tuần 043- Sách Giêrêmia, chương 13 - 23

Tuần 044- Sách Giêrêmia, chương 24 - 39

Tuần 051- Sách Isaia II, chương 40-48

Tuần 052- Sách Isaia II, chương 49-55

Tuần 053- Sách Ezra và Nehemia

Tuần 054- Sách Haggai và Zacaria I

Tuần 055- Sách Giôen và Malakhi

Tuần 56 & Tuần 57: Sách Isaia III & Dacaria II

Tuần 058- Sách sử biên niên I & II

Tuần 059- Sách Châm Ngôn, chương 1-15

Tuần 060- Sách Châm Ngôn, chương 16-31

Tuần 061- Sách Gióp, chương 1-21

Tuần 062- Sách Gióp, chương 22 - 42

Tuần 063- Tuần 63: Sách Diễm Ca

Tuần 064- Sách Giảng Viên

Tuần 065- Sách Giôna

Tuần 066- Sách Tobia

Tuần 067- Sách Giuditha và sách Esther

Tuần 068- Sách Macabê 1

Tuần 069- Sách Macabê 2

Tuần 070- Sách Daniel, chương 1 - 6

Tuần 071- Sách Daniel, chương 7 - 12

Tuần 072- Sách Huấn ca

Tuần 073- Sách Khôn ngoan

Tuần 074- Sách Thánh Vịnh

Tuần 075- Sách Thánh Vịnh(Thánh Vịnh tạ ơn)

Tuần 076- Tin Mừng theo Thánh Marco 1-8

Tuần 077- Tin Mừng theo Thánh Marco 9-16

Tuần 078- Thư Thessalonica I và II

Tuần 079- Thư Ga-lát

Tuần 080- Thư thứ nhất Côrintô ( Ch. 1-7)

Tuần 081- Thư thứ nhất Côrintô ( Ch. 8-12)

Tuần 082- Thư thứ nhất Côrintô ( Ch. 13-16)

Tuần 083- Thư thứ hai Côrintô ( Ch. 1-7)

Tuần 084- Thư thứ hai Côrintô ( Ch. 8-13)

Tuần 085- Thư Rôma (chương 1 - 6)

Tuần 086- Thư Rôma (chương  6-11)

Tuần 087- Thư Rôma (chương  12-16)

Tuần 088- Thư Philipphê và thư Philêmon

Tuần 089- Thư Côlôsê và thư Êphêsô

Tuần 090- TM theo Thánh Matthêu (Ch. 1-6)

Tuần 091- TM theo Thánh Matthêu (Ch. 7-12)

Tuần 092- TM theo Thánh Matthêu (Ch.13-19)

Tuần 093- TM theo Thánh Matthêu (Ch. 20-25)

Tuần 094- TM theo Thánh Matthêu (Ch. 26-28)

Tuần 095- Thư Do Thái (Chương 01-07)

Tuần 096- Thư Do Thái (Chương 07-13)

Tuần 097- TM theo Thánh Luca (Ch.1-6)

Tuần 098- TM theo Thánh Luca (Ch.7-13)

Tuần 099- TM theo Thánh Luca (ch. 14-19)

Tuần 100- TM theo Thánh Luca (ch. 19- 24)

Tuần 101- Sách Công vụ Tông đồ (ch. 1- 8)

Tuần 102- Sách Công vụ Tông đồ (ch. 9- 18)

Tuần 103- Sách Công vụ Tông đồ (ch. 18- 28)

Tuần 104- Thư 1 & 2 Timôthê - Thư gửi Titô

Tuần 105- Thư của Thánh Giacôbê

Tuần 106- Thư thứ nhất của Thánh Phêrô

Tuần 107- Thư II Phêrô và thư Giuđa

Tuần 108- Các thư của Thánh Gioan

Tuần 109- Khải Huyền (Chương 1 - 11)

Tuần 110- Khải Huyền (Chương 12 - 22)

Tuần 111- Tin Mừng Gioan (Chương 1 - 6)

Tuần 112- Tin Mừng Gioan (Chương 6 - 12)

Tuần 113- Tin Mừng Gioan (Chương 13 - 17)

Tuần 114- Tin Mừng Gioan (Chương 18-21)

Tuần 115- Thánh Lễ Kết Thúc 100 Tuần TK

Tuần 045- Sách Giêrêmia, chương 40 - 52

Tuần 046- Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia

Tuần 047- Sách Êzêkiel, chương 1-12

Tuần 048- Sách Êzêkiel, chương 13-24

Tuần 049- Sách Êzêkiel, chương 25-36

Tuần 050- Sách Êzêkiel, chương 37-48

bottom of page