top of page

Bài thứ mười lăm: Ngẫm Về Lòng Kính Mến Đức Mẹ Đồng Trinh

 

I. Chúa Giêsu làm Đấng môi giới cho chúng ta bởi thiên chức của Ngài. Mẹ Maria nhờ ơn Chúa mà được làm môi giới cho chúng ta.

 

          Các thánh dạy rằng, hết mọi ơn Chúa, không trừ ơn nào, đều qua tay Đức Mẹ mà đến với chúng ta.

        Lời các thánh cầu nguyện với Chúa Giêsu là lời bạn hữu cầu xin. Còn lời Mẹ Maria, là lời của người mẹ nói với con mình. Phúc cho những ai đem lòng trông cậy mà chạy đến với Mẹ. Khẩn cầu Mẹ luôn mãi, đó là việc đẹp lòng Mẹ hơn cả. Có gì làm Mẹ vui sướng cho bằng nghe thấy ta kêu lên: "Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con".

 

II. Chúa Giêsu là Đấng toàn năng thế nào, thì Mẹ Maria nhờ ơn Chúa cũng toàn năng như vậy trong việc Mẹ chuyển cầu cho ta. Vì thế, bất cứ ơn gì Mẹ cầu xin, Chúa đều nhận lời.

 

         Thánh Antôniô dạy rằng: "Không có ơn nào Mẹ Maria xin cùng Chúa Giêsu cho những kẻ chạy đến với Mẹ mà không được". Vì có người con thảo hiếu nào lại không muốn làm vui lòng Mẹ! Chúa Giêsu nhận lời Mẹ Maria cầu xin vì muốn cho Mẹ được rạng danh, cũng như muốn cho Mẹ thực thì trọjn vẹn sứ mạng làm Mẹ mọi người. Chính vì lẽ đó, thánh Bênađô khuyên: "Tìm ơn Chúa, ta hãy nhờ Rất Thánh Đồng Trinh Maria mà tìm. Vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì không khi nào Chúa từ chối lời Mẹ xin". Vậy nếu muốn cứu linh hồn mình, ta phải khẩn cầu Mẹ luôn mãi. Lời Mẹ nguyện giúp cầu thay cho ta bao giờ cũng có giá trị trước mặt Chúa.

 

          Lạy Mẹ là Đấng hay thương xót, xin Mẹ thương con. Mẹ là quan thầy bênh vực kẻ tội lỗi, xin Mẹ cứu giúp con là kẻ có tội đang hết lòng trông cậy Mẹ.

 

III. Đừng sợ Mẹ Maria từ chối chẳng nhận lời. Cầu xin Mẹ và được Mẹ ban ơn, hai việc ấy chỉ là một. Mẹ vui mừng vì có thể xin Chúa ban mọi ơn ta ước ao.

 

           Quả thật, ta không đáng được ơn Chúa xuống cho. Nhưng Mẹ Maria đã dùng lời bầu cử rất mạnh thế của Mẹ mà làm cho ta được những ơn trọng ấy. Vì yêu thương ta không bến bờ và nhiệt thành cứu giúp ta, Mẹ chỉ mong muốn một điều là ta phải chạy đến với Mẹ. Dù cho tội lỗi ngập đầu, nếu dốc lòng trông cậy vững vàng, thành tâm khẩn cầu cùng Mẹ - Đấng Hội Thánh gọi là nơi kẻ có tội ẩn náu - thì có ai phải hư đi bao giờ! Chỉ có những ai cứng lòng, không đến với Mẹ, mới phải hư mất đời đời thôi!

 

          Lạy Mẹ Maria, là Đấng con trông cậy, con nép mình dưới vòng tay che chở của Mẹ. Con đáng Mẹ xua đuổi, nhưng xin Mẹ rộng lòng tha thứ và nhận con làm con Mẹ. Xin Mẹ ghé mắt nhìn xem và dủ lòng thương con là kẻ tội lỗi, bất hạnh. Xin Mẹ cầu cùng Chúa, để Chúa tha tội con. Xin Mẹ bầu cử cho con được ơn bền đỗ, ơn kính mến Chúa. Chỉ có Mẹ là người xứng đáng trước mặt Chúa. Vì Chúa đã đoái thương thăm viếng Mẹ và Mẹ đã quảng đại đáp trả lời Chúa. Vậy Mẹ có thể làm cho con nên thánh. Xin Mẹ hãy làm điều Mẹ muốn nơi con.

 

                               Lạy Mẹ Maria, con trông cậy Mẹ. Con hy vọng mọi sự nơi Mẹ.

bottom of page