top of page

Bài thứ hai mươi hai: Hãy Lo Sửa Mình Ngay Đi

 

I. Không ai là không muốn chết trong ơn nghĩa với Chúa. Nhưng cả đời từ khi sinh ra cho đến chết chỉ sống theo đàng tội lỗi, ăn ở buông tuồng thì chết trong ơn nghĩa với Chúa sao được? Nếu sống mà nghịch cùng Chúa thì chết trong ơn nghĩa Chúa sao được?

 

            Muốn được ơn chết lành trong ơn nghĩa với Chúa, các thánh đã hy sinh của cải, khoái lạc, à những điều thế gian trông mong, mà ăn ở khó khăn, hãm mình. Họ cả đời ẩn dật trong nơi rừng rậm, núi sâu hay nơi tu viện khổ hạnh, là để sau khi chết khỏi bị dập vùi trong Hỏa ngục.

 

           Ôi, lạy Chúa là Đấng Cứu Chuộc, lẽ ra con phải sa Hỏa ngục đã lâu, không bao giờ còn trông mong được Chúa tha thứ, và được kính mến Chúa nữa. Nhưng Chúa đã thương luôn chờ đợi con ăn năn trở lại để thứ tha. Lạy Chúa cực cao cực trọng, vậy con hết lòng ăn năn thống hối vì đã xúc phạm đến Chúa, và xin Chúa thương đừng để con xúc phạm đến Chúa nữa.

 

II. Chúa phán: "Con người sẽ tìm kiếm Ta, nhưng sẽ không gặp" (Ga 7,34), Đó là số phận kẻ tội lỗi.


            Vì sao kẻ có tội tìm Chúa mà lại không thấy? Chúng tìm Chúa, không phải vì kính mến Người, mà vì sợ Hỏa ngục. Chúng tìm Chúa nhưng lòng cứ yêu tội. Bởi thế, chúng không bao giờ được gặp Chúa.

 

            Lạy Chúa, phần con không muốn đợi đến gần giờ chết mới tìm Chúa. Nhưng con tìm và ước ao được gặp Chúa ngay từ bây giờ. Con thật lòng ăn năn đau đớn vì từ xưa đến nay đã chỉ tìm thỏa thích ý riêng. Con thống hối ăn năn vì đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Nhưng Chúa là Đấng nhân lành vô cùng, Chúa không muốn con phải ngã lòng trông cậy. Trái lại, lạy Chúa, con biết là Chúa muốn con được vui mừng, vì chính Chúa đã nói: "Hãy vui mừng, lòng những kẻ tìm kiếm Chúa" (Tv 104,3).

 

            Lạy Chúa, vâng, con tìm kiếm Chúa và kính mến Chúa hơn yêu chính mình con.

III. Ai chẳng dùng phần lới thời giờ trong đời mình mà ăn năn hối cải các tội mình đã phạm thì thật khốn nạn cho họ khi giờ chết đến.

 

           Tôi không bảo rằng, lúc đó, người ấy không thể ăn năn trở lại và cứu lấy linh hồn mình được. Tôi chỉ bảo: Nơi người ấy tâm trí đã hóa ra tối tăm, lòng dạ đã chai đá, tính hư tật xấu đã bám rễ sâu, dục tình vẫn chiếm đoạt tâm hồn, vì vậy việc ăn năn trở lại hầu như không thực hiện được, phải có ơn đặc biệt của Chúa. Mà ơn đặc biệt ấy Chúa thường không ban cho kẻ cứ vô ơn bạc nghĩa với Người mãi cho đến giờ chết. Mà nếu Chúa có vì thương mà ban cho, cũng chắc gì kẻ ấy đủ sức mở lòng ra đón nhận lấy!

 

           Vậy kẻ có tội không muốn phải hư đi đời đời, thì phải kíp lo sửa mình, phải kíp lo hoán cải đời sống.

 

           Lạy Chúa, con không muốn đợi đến giờ chết mới lo ăn năn tội, và kính mến Chúa. Nhưng ngay từ bây giờ con ăn năn đau đớn vì các tội đã xúc phạm đến Chúa, và xin hết lòng kính mến Chúa. Xin đừng để con phải lìa bỏ xa Chúa nữa, bằng không con sẽ phải chết khốn nạn đời đời.

 

           Lạy Đức Bà Maria là Mẹ con, xin ban cho con được bền đỗ đến cùng.

bottom of page