top of page

Bài thứ hai mươi ba: Con Thiên Chúa Đã Tự Nguyện Hy Sinh Để Đem Lại Ơn Tha Thứ Cho Ta

 

I. "Này là Chiên của Thiên Chúa"  (Ga 1,29). Thánh Gioan Baotixita không thể dùng tiếng nào rõ ràng, và chính xác hơn mà gọi Đấng Cứu Thế bằng gọi Ngài là "Con Chiên Thiên Chúa". Quả thật, Đức Chúa Giêsu là Con Chiên đã hy sinh và dâng chính sự sống mình làm tế lễ Đức Chúa Cha được cứu thế khỏi tội lỗi và được sống đời đời.

 

         Trong dinh Philatô, Đức Chúa Giêsu đã chịu lột áo sống, chịu những roi đòn và gai nhọn đâm thấu xương làm tan nát tấm thân.

 

          Ngài đã không hề kêu la. Không ai nghe thấy Ngài ca thán dẫu chỉ nửa lời, vì Ngài hy sinh hiến mình chịu khổ nạn là để cho ta được cứu thế khỏi những hình khổ ta đáng phải chịu. Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Bị tra tấn, Ngài đã chịu đựng, và không mở miệng, như cừu bị dẫn đến lò sát sinh, như chiên mẹ ngậm câm, không hề mở miệng" (Is 53,7).

 

          Ôi, lạy Đấng Cứu Chuộc, chớ gì hết thảy các thiên thần, cùng các loài tạo vật hát mừng ngợi khen tán dương Ngài, vì Ngài đã thương xót loài người chúng con dường nào. Chính chúng con phạm tội, mà Chúa đã phải gánh bao khổ hình.

 

II. Ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu trên con đường đến núi Calvariô. Ngài chịu lý hình dẫn đến nơi tử nạn để hy sinh làm của lễ, hoàn tất công cuộc cứu chuộc. Thiên tri Giêrêmia đã tiên báo rằng: "Ngài như con chiên dễ bảo dẫn tới lò sát sinh" (Gr 11,19).

 

           Ôi, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vác thập giá lên núi Sọ để chịu chết vì con, và muốn mạc khải cho con thấy tình yêu vô biên của Cha dành cho con.

 

           Lạy Đấng Cứu Chuộc, phần con, con đã đáp lại lòng Chúa yêu thương thế nào, thì Chúa đã biết quá rõ. Đáp lại tấm lòng yêu thương của Chúa, con đã coi thường, sỉ nhục Chúa và khinh dể ơn nghĩa cùng Chúa. Nhưng cuộc tử nạn của Chúa đã làm cho con được hy vọng, và cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, con ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa, con ăn năn hối cải, và xin quyết một lòng kính mến Chúa.

 

III. Thánh Phanxicô khó khăn không thể nhìn một con chiên bị đem đi giết, mà không nhỏ đôi hàng lệ. Ngài nói: "Con chiên khi bị lưỡi dao đâm mà lăn xuống chết tươi thế nào thì ngày xưa Chúa Giêsu vô tội cũng bị điệu đi xử tử cứu lấy con cũng như vậy".

 

           Lạy Chúa Giêsu, vì lòng yêu thương Chúa đã chẳng quản ngại hy sinh mạng sống Ngài cho con, điều đó đã giục lòng con kính mến Chúa. chúa đã phán: "Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi" (Lc 10,27). Vậy, lạy Chúa Giêsu, con không xin gì hơn, con chỉ xin được kính mến Chúa trên hết mọi sự, và kính mến Chúa hết lòng con, để đạp lại tình thương yêu cao cả Chúa đã dành cho con.

 

          Lạy Chiên Thiên Chúa, con ăn năn thống hối vì đã xúc phạm đến Chúa, con xin dâng trót mình con cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thương nhận lấy con, và ban cho con được giữ nghĩa cùng Chúa luôn mãi.

 

          Lạy Đức Bà Maria là Mẹ Đấng Cứu Chuộc con, xin Mẹ cầu cho con được thuộc trọn về Chúa.

bottom of page