top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi hai- Muốn Được Chết Lành Phải Năng Suy Ngẫm Sự Chết

 

 

I. Những người đam mê thế gian, thường hết sức tránh không muốn nhớ đến sự chết. Họ tưởng rằng, không nghĩ tới là thoát chết! Ôi, những kẻ khốn nạn đang khi chúng xa tránh không muốn nghĩ tới sự chết thì lại là lúc chúng chọn mình chết dữ.

 

           Dù muốn hay không, trước sau ta sẽ phải chết, cái chết lại chỉ đến với ta duy một lần, mà nếu lần ấy ta chết dữ, tức là chết đời đời.

 

           Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì đã ban ơn soi sáng cho con. Từ xưa tới nay con đã bỏ phí quá nhiều thời giờ Chúa ban. Nhưng bây giờ Chúa còn thương ban cho con được sống. Vậy con xin dâng thời gian còn lại cho Chúa. Xin dạy cho con biết Chúa muốn con làm gì. Làm đẹp lòng Chúa đó là điều ước nguyện của con.

II. Khi các thánh từ bỏ thế gian vào tu hành trong rừng, thì chỉ đem theo một quyển sách đạo và một cái sọ người. Cái sọ ấy như nhắc bảo các ngài rằng: "Tôi là thế đấy, một ngày kia ông cũng sẽ ra như vậy, nhưng linh hồn ông sẽ ra sao?".

 

           Bởi đó, các thánh chỉ chú tâm tích lũy cho mình thật nhiều của cải, không phải là của cải đời này, nhưng là của cải đời sau.

 

           Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, vì đã thương chẳng nỡ phạt con đang khi mắc tội trọng. Con ăn năn gì đã xúc phạm đến Chúa. Nhờ hy tế thập giá, con tin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa Giêsu rất đáng kính mến, con xin từ bỏ mọi sự và chỉ làm theo thánh ý Chúa mà thôi.

III. Người ta kẻ rằng: Có một nhà tu hành kia, lúc gần chết, vẫn vui sướng như thường. Thấy lạ, người ta mới hỏi, thì thấy trả lời: "Vì tôi luôn suy đến sự chết, nên bây giờ nó đến, tôi không sợ gì nữa". Những ai khi còn sống, chi lo tìm những thỏa mãn xác thịt, mà không lo đến cùng đích của đời mình, đối với những người ấy, cái chết thật hãi hùng. Còn những ai hằng suy đến sự chết, coi thường của cải thế gian, chỉ lo tìm ý Thiên Chúa, thì dẫu giờ chết có đến bất ưng thì họ vẫn bình an.

 

            Lạy Chúa là Đấng cứu độ con, con thấy mình gần chết mà chưa làm được việc gì cho Chúa. Lạy Đấng đáng kinh mến vô cùng, con dốc lòng, ít nữa là được kính mến Chúa trước khi chết. Từ xưa tới giờ, con chỉ thấy mình xúc phạm tới Chúa, không làm được gì cho Chúa cả. Con xin một lòng kính mến Chúa, để làm cho danh Chúa được cả sáng. Xin Chúa soi sáng và ban cho con ơn cần thiết để con có thể giữ được điều dốc lòng này. Chúa muốn con thuộc trọn về Chúa, thì con cũng ước ao được thuộc trọn về Chúa. Xin Chúa phù trợ, giúp sức cho con. Đó là ơn con cầu xin.

 

          Lạy Mẹ Maria là Đấng con trông cậy, con xin phó mình trong tay Mẹ.

bottom of page