top of page

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ ba mươi ba- Khi Người Ta Phạm Tội Thì Quay Mặt Đi Chẳng Nhìn Chúa.

 

 

I. Tội là gì? Thánh Augustinô nói rằng: Tội là trở mặt làm nghịch cùng Thiên Chúa". Thánh Thomasô cũng có ý đó, ngài nói: "Tội là quay mặt đi, chẳng thèm nhìn Chúa nữa".

 

            Một tên ngu dân, khi nhà vua ra lệnh, đã không tuân theo, lại còn quay lưng ra dáng khinh thường thì đáng phải phạt như thế nào. Người có tội mà không hối cải thì Chúa cũng phạt như vậy; nghĩa là biết mình có tội mà không ăn năn trở lại. Chúa sẽ để cho người ấy được toại nguyện, là được ở trong những gì nó thích. Và Chúa sẽ nghiêm phạt kẻ ấy trong Hỏa ngục là đời đời chẳng được diện kiến Nhan Chúa. Đó là một hình phạt rất công bằng, bởi vì người ấy đã quay lại với ơn của Thiên Chúa.

 

           Lạy Chúa, đó là cách con dùng để đối xử với Chúa. Nhưng Chúa đã không bỏ lại còn tìm con, Chúa luôn kêu mời con ăn năn hối cải, trở về với Chúa để lãnh ơn tha thứ. Lạy Chúa, con ăn năn hối cải, trở về với Chúa để lãnh ơn tha thứ. Lạy Chúa, con ăn năn vì đã xúc phạm tới Chúa. Xin Chúa hãy thương con.

 

II. "Vì nào ai còn chạnh thương ngươi, hỡi Giêrusalem. Chính ngươi đã từ rẫy Ta và đã tháo lui" (Gr 15,5-6). Chúa cũng hằng than trách ta về những việc ta đã làm: "Hỡi kẻ tội lỗi, hỡi loài tạo vật bội bạc, ngươi đã bỏ Ta, nếu ngươi không bỏ ta trước thì không bao giờ Ta bỏ ngươi".

 

           Khi ta phải ra trước tòa Chúa, vừa đến nơi, đã nghe thấy Chúa nói như vậy, thì lúc đó ta sẽ sợ hãi như thế nào.

 

           Lạy Chúa, con thật có phúc bởi vi ngay bây giờ con đã được nghe Chúa phán cùng con những lời ấy. Con biết Chúa nói những lời ấy không phải là để luận phạt con, nhưng là để giục lòng con biết ăn năn về những lỗi lầm con đã xúc phạm tới Chúa. Lạy Chúa Chúa Giêsu, chỉ một chút vui thú thế gian nảy, mà con đã bỏ Chúa là Đấng đáng quý mến. Giờ này đây, con xin hết lòng khiêm nhường thống hối, xin Chúa nhận lấy lòng thành của con, xin đừng xua đuổi con.

 

III. "Hỡi nhà Israel, tại sao ngươi lại phải chết? Quả thế, Ta không vui gì nơi cái chết của kẻ phải chết. Hãy quay đầu và các ngươi sẽ được sống" (Ed  18,32).

 

           Chính cái chết thập tự của Đức Kitô luôn nhắc bảo ta: "Hỡi loài người, Ta đã chịu chết để cứu chuộc ngươi, tại sao ngươi không chịu trở về mà lại cứ muốn chuốc lấy án phạt và thân, hãy trở về cùng Ta thì các ngươi sẽ được sống".

 

           Lạy Chúa Giêsu, giả như con là người không biết gì về việc chúa chịu chết để tha tội con thì con sẽ không bao giờ dám xin Chúa ban ơn tha thứ và thương con, bởi vì con đã khinh chê ơn thánh và lòng thương yêu vô bờ của Chúa. Lạy Chúa chớ gì con được chết còn hơn là xúc phạm đến Chúa. Nhưng lạy Chúa, ngay lúc con vấp phạm tới Chúa, Chúa còn thương, huống chi bây giờ con đang tìm Chúa, khao khát Chúa, lẽ nào Chúa lại đuổi con đi. Lạy Chúa là phần gia nghiệp của con, xin đừng để con xa lìa Chúa nữa.

 

          Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương và là Mẹ con, xin cầu bầu cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

 

 

bottom of page