top of page

 

  

Sách: Cầu Nguyện- Phương Thế Tuyệt Hảo

                                                           St. Anphongsô- Tiến sĩ Hội Thánh

 

 

P1- Chương I                     P2- Chương I                    P3- Chương I    

P1- Chương II                    P2- Chương II                   P3- Chương II

P1- Chương III                   P2- Chương III                  P3- Chương III

P1- Chương IV                   P2- Chương IV                  P3- Chương IV

P1- Kết Luận                      P2- Kết Luận

 

 

 

Sách: Đường Rỗi Linh Hồn

                            St. Anphongsô- Tiến sĩ Hội Thánh                                            

 

Bài thứ nhất: Hãy Lo Cho Được Hạnh Phúc Đời Đời

Bài thứ hai: Phạm Tội Là Làm Nhục Thiên Chúa

Bài thứ ba: Thiên Chúa Kiên Nhẫn Với Người Tội Lỗi

Bài thứ thư: Mọi Người Đều Phải Chết

Bài thứ năm: Khi Ta Chết Ta Phải Bỏ Hết Mọi Sự

Bài thứ sáu: Đời Đời

Bài thứ bảy: Sự Chết Của Chúa Giêsu

Bài thứ tám: Đừng Lạm Dụng Lòng Thương Xót Của Chúa

Bài thứ chín: Cuộc Đời Chỉ Là Giấc Chiêm Bao

Bài thứ mười: Tội Là Sự Phản Nghịch Cùng Thiên Chúa

Bài thứ mười một: Ngẫm Về Hình Phạt Không Được Xem Thấy Mặt Đức Chúa Trời

Bài thứ mười hai: Ngẫm Về Phán Xét Riêng

Bài thứ mười ba: Ta Phải Sẵn Sàng Chờ Ngày Chúa Đến

Bài thứ mười bốn: Ngẫm Về Hình Phạt Kẻ Tội Lỗi Phải Chịu

Bài thứ mười lăm: Ngẫm Về Lòng Kính Mến Đức Mẹ Đồng Trinh

Bài thứ mười sáu: Chúa Giêsu Đã Chịu Chết Vì Ta

Bài thứ mười bảy: Chỉ Có Một Việc Cần

Bài thứ mười tám: Ngẫm Về Tội Không Vâng Lời Thiên Chúa

Bài thứ mười chín: Chúa Xử Phạt Ta Để Ta Khỏi Hư Mất

Bài thứ hai mươi: Chúa Chờ Đợi, Nhưng Không Chờ Đợi Mãi

Bài thứ hai mươi mốt: Chết Là Con Đường Dẫn Vào Cõi Đời Đời

Bài thứ hai mươi hai: Hãy Lo Sửa Mình Ngay Đi

Bài thứ hai mươi ba: Con Thiên Chúa Đã Tự Nguyện Hy Sinh Để Đem Lại Ơn Tha Thứ Cho Ta

Bài thứ hai mươi bốn: Suy Về Thời Giờ Quý Hóa Ngần Nào!

Bài thứ hai mươi lăm- Suy Về Nỗi Lo Sợ Của Kẻ Hấp Hối

Bài thứ hai mươi sáu- Về Lửa Hỏa Ngục

Bài thứ hai mươi bảy- Của Cải Thế Gian-Phù Vân Giả Trá

Bài thứ hai mươi tám- Đừng Phạm Tội Nữa

Bài thứ hai mươi chín- Sự Khờ Dại Của Kẻ Tội Lỗi

Bài thứ ba mươi- Những Thương Tích Đức Chúa Giêsu Đã Phải Chịu Khiến Lòng Ta Phải Kính Mến Ngài

Bài thứ ba mươi mốt- Việc Trọng Đại Của Ta Là Rỗi Linh Hồn

Bài thứ ba mươi hai- Muốn Được Chết Lành Phải Năng Suy Ngẫm Sự Chết

Bài thứ ba mươi ba- Khi Người Ta Phạm Tội Thì Quay Mặt Đi Chẳng Nhìn Chúa.

Bài thứ ba mươi bốn- Chúa Thương Xót Hằng Ra Sức Đem Kẻ Có Tội Trở Lại Cùng Người

Bài thứ ba mươi lăm- Linh Hồn Phải Đến Trước Tòa Chúa Mà Chịu Phán Xét

Bài thứ ba mươi sáu- Người Có Tội Thì Sống Bất An

Bài thứ ba mươi bảy- Thánh Giá Là Lò Lửa Kính Mến

Bài thứ ba mươi tám- Chúa Muốn Mọi Người Được Ơn Cứu Độ

Bài thứ ba mươi chín- Giờ Chết Đã Gần

Bài thứ hai mươi chín- Sự Khờ Dại Của Kẻ Tội Lỗi

Bài thứ ba mươi- Những Thương Tích Đức Chúa Giêsu Đã Phải Chịu Khiến Lòng Ta Phải Kính Mến Ngài

Bài thứ ba mươi mốt- Việc Trọng Đại Của Ta Là Rỗi Linh Hồn

Bài thứ ba mươi hai- Muốn Được Chết Lành Phải Năng Suy Ngẫm Sự Chết

Bài thứ ba mươi ba- Khi Người Ta Phạm Tội Thì Quay Mặt Đi Chẳng Nhìn Chúa.

Bài thứ ba mươi bốn- Chúa Thương Xót Hằng Ra Sức Đem Kẻ Có Tội Trở Lại Cùng Người

Bài thứ ba mươi lăm- Linh Hồn Phải Đến Trước Tòa Chúa Mà Chịu Phán Xét

Bài thứ ba mươi sáu- Người Có Tội Thì Sống Bất An

Bài thứ ba mươi bảy- Thánh Giá Là Lò Lửa Kính Mến

Bài thứ ba mươi tám- Chúa Muốn Mọi Người Được Ơn Cứu Độ

Bài thứ ba mươi chín- Giờ Chết Đã Gần

Bài thứ bốn mươi- Chúa Để Kẻ Cứng Lòng Chết Trong Tội

Bài thứ bốn mươi mốt- Phán Xét Riêng

Bài thứ bốn mươi hai- Ta Sẽ Phải Về Chốn Đời Đời

 

 

bottom of page